Иновации и патенти    Капитализация     За автора

Иновационен капитал

Вече не е достатъчно да се продължава производство или предоставяне на услуги или продукти, които са добри. Целта е да се напредва с иновации и да се предоставя нещо, което е специално и уникално за пазара. За да е изключителна собственост на фирмата, която да има всички предимства от това (иновативност, капиталови, данъчни ... вж. по-надолу), иновацията/те следва да е/са под законова патентна защита, да се продават под запазена търговска/и марка/и. Търговското разпространение може да е пряко, и/или с дистрибутури, мултилевъл маркетинг и други подходящи смесени пазарни форми. Независимо от начините на разпространението печалбите се гарантират от законовия монопол на иновациите, които пазарно се поддържат чрез собствени брандове и запазени домейн имена в глобалната мрежа Интернет. 

Често иновативните идеи идват от изненадващи места. Бизнесите следва да осъзнават и изпреварващо да възприемат това. Много фирми вече не могат да разчитат на рутинните си бизнеси. Все повече пари, време и други ресурси се инвестират в иновации. Най-често те се генерират извън конвенционалните фирми и представляват амортизируеми нематериални активи от счетоводна гледна точка. През последните десетилетия бързо нараства капиталовото богатство в света, изцяло благодарение на иновации, "ноу-хау", нови технологии, иновативни технически продукти, услуги и подобни, които винаги са били главната движеща сила на световната прогресивна икономика, гарантираща цивилизационния прогрес изобщо.В настояще време само компаниите, които развиват оригинални иновации, са тези, които успяват. Останалите, по-бавно или по-бързо, отпадат.

Познати са началните стъпки, които следва успешният иновативен бизнес:

И това е само началото. Но във всички случаи е изгодно да се инкорпорират в капитала на фирмите всички нематериални активи (НМА), включени в гореизброените направления. Съгласно търговското законодателство и счетоводните правила, това е най-изгодният подход за всеки иновативен бизнес. Често е препоръчително за иновативен бизнес да се основе и нова подходяща корпоротивна структура, най-малко защото счетоводното отчитане на НМА и традиционните материални активи е различно по-закон.

Пример за счетоводно отчитане на НМА с обща непарична капиталова вноска (апорт във фирмата) на стойност 1 милион лева, разпределени между три актива:

  1. Световно иновативно "ноу-хау" по патентна заявка с оценка 500 000 лв., от които 100 000 софтуер с год. данъчни признати амортизации 75000 (15%) + 50000 (50%) = 125 000 лв.

  2. ISSN периодика с оценка 80 000 лв. С годишно данъчно признати амортизации 12 000 лв.(15%)

  3. ТМ - в четири класа с обща оценка 420000 лв. С годишно данъчно признати амортизации 63 000 лв.(15%)

Общата сума за първите 2 години се получава от сбора по горните три точки, умножено по две 400 000 или 200 000 лв. г.. Тези пари остават във фирмата и са законно необлагаеми! Затова могат да се ползват и за реинвестиции, например, вместо външно кредитиране.

Законно намаляване на дължимите фирмени данъци чрез надлежното отчитане на НМА

Подготовката за данъчната ни кохезия с европейските данъци, кратко казано, означава вдигане на данъците у нас, тъй като са най-ниските в ЕС. Затова силно нараства ролята на ускорената счетводна амортизация на НМА. Това е единственият радикален и напълно законен начин да не изтичат фирмени пари като данъци. А парите да остават във фирмите за тяхното развитие. Най-съществено за реалното намаляване на данъците са ускорените амортизации на НМА. Второто важно данъчно предимство на НМА е, че те само счетоводно се амортизират, но не и фактически, защото експлоатацията (амортизациитеим води до тяхното реално поскъпване. Например, ползването на ТМ, макар счетоводно да се амортизира, практически поскъпва, защото прогресивно се увеличават положителните пазарни ефекти от нея. Именно това е реалното основание, след счетоводното нулиране на НМА, те да се преоценяват на значително по-висока стойност от началната. Следвайки горния счетоводен пример, след изтичането на данъчния амортизационен срок стойността на НМА от 1 млн. лева може да стане 2 милиона и амортизацията да продължи на новата по-високата стойност.

Сравнение на иновативните с традиционните бизнес дейности

Такова сравнение винаги е условно. Но във всички случаи иновативните фирми извършат редица дейности, които не носят бързо печалби, но дори и неголемите печалби остават на разположение на фирмите, както посочихме по-горе. През цялата история на цивилизацията и сега иновациите са главният мотор на прогреса. Затова всички цивилизовани държави и междунардни институции предоставят редица икономически стимули иновациите. Най-често това са субсидии и безвъзмездни средства. Сега в пандемията COVID-19 се засилиха тези поощрения. Те се отнасят за дейности вътре във фирмата с възлагане на подизпълнители, които могат неизчерпателно да се изброят: Проучване, разработване, проектиране и реализация на прототипи, техните изпитвания, измервания, чрез компютърни симулации и изпитания в реални условия, натрупване на "ноу-хау", проектиране на нови технологии и иновативни технически средства и продукти др. подобни. Изброените дейности по-често се възлагат на специализирани фирми, учебни заведения, лаборатории и др.. Те предхождат серийното производство и излизането на пазара с нови продукти. А новите продукти не винаги са печеливши, именно защото са нови. От това фирмите губят. Тези загуби, напълно или частично, се покриват от различни видове иновационни субсидии и безвъзмездни средства. Включително и от авансови плащания, както е илюстрирано на долната диаграма. Авансът е 40% (за проечвания и проекти), субсидията е минимум 60% от стойността на одобрения проект (за строителство и монтажи). Субсидиите се предоставят само за разработки на продукти и услуги, които са с доказани високо иновативни качества с официални експертизи от компетентните органи - главно от Патентните ведомства. А степента на получаваната субсидия пряко зависи от непарични показатели - примерно: зелени; здравни; образователни; за нови работни места, за справедливост; за равнопоставеност и др. подобни. Например, високо се оценяват иновации за енергийна ефективност, за чиста енергия, за здравеопазване, за екологична индустрия и др. с кръстосано приложение в различни индустриални и социални области.

Характерно за иновативните дейности е, че те се стимулират с милиарди от европейски, национални и други програми за иновационни проекти

Главен критерий за допускане и одобрение на грантовете и субсидиите е иновативността на подадените проекти, а не рентабилността им и подобни традиционни инвестиционни парично оценявани критерии и параметри. В пълен контраст с традиционния бизнес, иновативността се определя по непарични критерии и степени. Най-високата степен е световна патентна новост, съгласно официална експертиза от Патентното ведомство. Този контраст често обърква бизнеса, защото от него не се търсят парично измерени резултати, а непарично измерими ползи.

Програми за икономически стимули за конкретни иновативни проекти, с непарично оценявани ползи, вижте наhttps://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en  Потокът на работа по проектите с Eвропейския иновационен фонд е показан на долната диаграма:

"Зелената сделка" на ЕС е основана върху зелени иновации. Във фонда за възстановяване от корона-кризата от 750 милиарда евро преобладават грантовете и е специално насочен към нисковъглеродната икономика.

Проектите по някои наши патентни иновации са представени на следващите сайтове:

ЗЕЛЕНИ сгради и инфраструктура, БЕЗОПАСНИ ЕЛ-коли и ЕКО-хидромелиорация

http://SOLextra.tech

Речни понтонни ВЕЦ

http://NonStopPower.eu   

Природосъобразен речен и интермодален товарен транспорт

http://B2Bferry.eu

Активно противодействие на патогените, включително на вируса на КОВИД-19 инфекцията

http://UVsun.space

 

Вижте нашия видеоканал ТУК

 

Innovation & Patents    Corporate Engineering    Аbout    

Some of our innovative projects presented at next Internet pages:

"Green" building and infrastructure, Self balanced vehicles, renewable energy pumping storage in irrigations ponds

http://SOLextra.tech

Gravity hydrokinetic pontoon power barges

http://NonStopPower.eu  

Eco-friendly Ro-Ro ferries and intermodal logistic

http://B2Bferry.eu

Аnti COVID-19 protection by innovative apparatus

http://UVsun.space 

 

See our video channel here !

 

HOME !

© 2000 - 2021

The page is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev,  

+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

http://www.free-counter-plus.com