Иновации и патенти    Каптитализация    За автора

Проекти по някои наши патентни иновации са представени на следващите сайтове:

ЗЕЛЕНИ сгради и магистрална eлектро-суперструктура, БЕЗОПАСНИ ЕЛ-коли и ЕКО-хидромелиорация

http://SOLextra.tech

Съхранение на зелена енергия в интелигентни енергийни мрежи

http://estoragis.eu

Гравитационно усилени речни понтонни ВЕЦ за бавно водно течение

http://binnovationcenter.eu/Hydro-kinetic_gfavity_pontoon_power_barge.html   

Природосъобразен речен и интермодален товарен транспорт

http://B2Bferry.eu

Активно противодействие на патогените, включително на вируса на КОВИД-19 инфекцията

http://UVsun.space

Градска електрическа мобилност и нейната инфраструктра

http://svelo.tech

Нископрофилни компактни фитнес гладиатори с регулируеми амортисьори вместо тежести

http://dampergym.space

ИНОВАЦИОНЕН  ЦЕНТЪР   http://binnovationcenter.eu

Нашите патентовани решения са свързани със следващото поколение технологичен напредък на концепциите за интелигентно индустриално, градско енергийно и комуникационно програмиране. Областите, върху които се фокусират нашите иновации, са превозни средство към електро мрежа (V2G), слънчево електричество към превозно средство (S2V) и превозно средство към инфраструктура (V2I). Реверсивната работа на тяговите акумулаторите на автомобилите като буфери на мрежата е принципът на действие на разпределената елмрежа. V2G и изграждането към мрежа (B2G) са основните части на разпределеното възобновяемо производство (DRG) при интелигентната концепция. Ние разработваме иновативни технически решения за гореформулираните три основни области. Анализираме различни възможности на V2G, S2V и V2I, заедно с потенциалните им ограничения, за да се открият новите решения за бъдещо развитие. От фирмена гледна точка, представените тук иновации предстваляват скъпи активи и, за да се ползва пълноценно стойността им следва да се капитализират.

Вижте нашия видеоканал ТУК !

 

Innovation & Patents     Corporate Engineering     Аbout

Vehicles to smart E-grid

Our patented solutins relate to the next generation technological advancement, “smart city planning concept”. The areas that our innovations focuses are vehicle to grid (V2G), sun to vehicle (S2V) , and vehicle to infrastructure (V2I). For the bi-directional crowd energy single entity concept, V2G and building to grid (B2G) are the primary parts of distributed renewable generation (DRG) under smart living. We are developing innovative technical solutions of above formulate three major areas. Next, the solutions conduct a case analysis of V2G, S2V, and V2I along with their possible limitations in order to find out the novel solutions for future development both for academia and industry levels. Lastly, few possible solutions have been proposed to minimize the limitations and to develop the existing system for future expansion. Some of our innovative projects presented at next Internet pages:

"Green" building and highway E-superstructure, Self balanced vehicles,

renewable energy pumping storage in irrigations ponds

http://SOLextra.tech

Eco-friendly Ro-Ro ferries and intermodal logistic

http://B2Bferry.eu

Green energy storages for smart E-grids

http://estoragis.eu

Аnti COVID-19 protection by innovative apparatus

http://UVsun.space 

Gravity- hydro kinetic pontoon power barges for slow water flow

http://binnovationcenter.eu/Hydro-kinetic_gfavity_pontoon_power_barge.html

Lightweight fitness equipment with regulated dampers instead of weights

http://dampergym.space

Personal E-vehicles and green energy superstructure for urban mobility

http://svelo.tech

INNOVATION CENTER     http://binnovationcenter.eu   

See our video channel here !

 

HOME !

© 2000 - 2021

The page is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev

+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

http://www.free-counter-plus.com